Thông báo ôn & thi công nghệ thông tin cơ bản dời thi ngày 02/12/2023, ngày ôn 27/1/2023 – 2-4–6 phòng B002A

Thông báo ôn & thi công nghệ thông tin cơ bản dời thi ngày 02/12/2023, ngày ôn 27/1/2023 – 2-4–6 phòng B002A