Thông báo về việc khai báo y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19